కుప్వారా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

కుప్వారా : బంగారు రేటు

03 మార్చి 2024
63,790
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 63,790 +10.00
01 మార్చి 2024 63,780 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,710 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,390 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,480 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,320 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,480 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,470 +360.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 62,110 -160.00
కుప్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,790
కుప్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,780
కుప్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,785
కుప్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,780
కుప్వారా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 63,790
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,990
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,500
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,312
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,990
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,710
కుప్వారా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,500
కుప్వారా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,710
కుప్వారా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,487
కుప్వారా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,500
కుప్వారా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,770
కుప్వారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,810
కుప్వారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,180
కుప్వారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,618
కుప్వారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,380
కుప్వారా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,360
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కుప్వారా : వెండి రేటు

03 మార్చి 2024
72,320.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
02 మార్చి 2024 72,320 +0.00
01 మార్చి 2024 72,320 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,300 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,180 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,540 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,790 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,800 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,790 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,790 +230.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 70,560 -450.00
కుప్వారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,320
కుప్వారా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,320
కుప్వారా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,320
కుప్వారా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,320
కుప్వారా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (02 మార్చి) 72,320
కుప్వారా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,450
కుప్వారా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,180
కుప్వారా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 71,045
కుప్వారా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,450
కుప్వారా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,300
కుప్వారా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,470
కుప్వారా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,990
కుప్వారా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,281
కుప్వారా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,470
కుప్వారా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,460
కుప్వారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,820
కుప్వారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,460
కుప్వారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,672
కుప్వారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,810
కుప్వారా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,430
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర