కుప్వారా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

కుప్వారా : బంగారు రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
49,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 49,560 +190.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 49,370 -270.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 49,640 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 49,640 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 -600.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 50,230 +600.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 49,630 +200.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 49,430 -90.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 49,520 -30.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 49,550 +10.00
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,810
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,370
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,087
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,200
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 49,560
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,740
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 50,880
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 51,848
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 50,880
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,073
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,790
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 53,000
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,460
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,165
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,010
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కుప్వారా : వెండి రేటు

28 సెప్టెంబర్ 2022
55,440.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
27 సెప్టెంబర్ 2022 55,440 +120.00
26 సెప్టెంబర్ 2022 55,320 -950.00
25 సెప్టెంబర్ 2022 56,270 +0.00
24 సెప్టెంబర్ 2022 56,270 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2022 56,260 -1,740.00
22 సెప్టెంబర్ 2022 58,000 +690.00
21 సెప్టెంబర్ 2022 57,310 +970.00
20 సెప్టెంబర్ 2022 56,340 -300.00
19 సెప్టెంబర్ 2022 56,640 -50.00
18 సెప్టెంబర్ 2022 56,690 +0.00
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 58,000
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,440
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,414
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,440
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (27 సెప్టెంబర్) 55,440
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,540
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 54,110
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 57,029
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,440
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 54,120
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,960
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,780
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,106
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,800
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,800
కుప్వారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
కుప్వారా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,550
కుప్వారా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,579
కుప్వారా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,660
కుప్వారా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,550
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర