కుప్వారా, జమ్మూ కాశ్మీర్ : బంగారం & వెండి ధర

కుప్వారా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
49,120
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,120 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,120 +730.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,390 +160.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,230 +10.00
11 అక్టోబర్ 2021 48,220 +220.00
10 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 48,000 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 48,000 -90.00
07 అక్టోబర్ 2021 48,090 +160.00
కుప్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,120
కుప్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,450
కుప్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,138
కుప్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,490
కుప్వారా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 49,120
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,720
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,730
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,791
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,310
కుప్వారా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,730
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,500
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,040
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,371
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,500
కుప్వారా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,350
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,620
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,020
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,936
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,020
కుప్వారా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,500
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కుప్వారా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 17 అక్టోబర్ 2021
64,470.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
16 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,470 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,470 +1,330.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,140 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,300 -60.00
11 అక్టోబర్ 2021 63,360 +560.00
10 అక్టోబర్ 2021 62,800 +0.00
09 అక్టోబర్ 2021 62,800 +0.00
08 అక్టోబర్ 2021 62,800 +260.00
07 అక్టోబర్ 2021 62,540 +20.00
కుప్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 64,470
కుప్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,120
కుప్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 62,787
కుప్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,120
కుప్వారా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (16 అక్టోబర్) 64,470
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,930
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,850
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,841
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,500
కుప్వారా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,850
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,920
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,270
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,611
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,920
కుప్వారా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,610
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,950
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,720
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,104
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,850
కుప్వారా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,920
కుప్వారా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర