సాగర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

సాగర్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,750
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,750 +10.00
02 మార్చి 2024 63,740 +0.00
01 మార్చి 2024 63,740 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,670 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,440 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,430 +360.00
సాగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,750
సాగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,740
సాగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,743
సాగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,740
సాగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,750
సాగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,950
సాగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,460
సాగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,271
సాగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,950
సాగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,670
సాగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,460
సాగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,670
సాగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,446
సాగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,460
సాగర్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,730
సాగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,770
సాగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,140
సాగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,577
సాగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,340
సాగర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,320
సాగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సాగర్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,280.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,280 +10.00
02 మార్చి 2024 72,270 +0.00
01 మార్చి 2024 72,270 +1,020.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,250 +2,110.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,140 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,490 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,740 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,750 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,740 +230.00
సాగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,280
సాగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,270
సాగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,273
సాగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,270
సాగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,280
సాగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,400
సాగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,140
సాగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,998
సాగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,400
సాగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,250
సాగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,420
సాగర్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,940
సాగర్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,233
సాగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,420
సాగర్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,420
సాగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,770
సాగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,410
సాగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,622
సాగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,760
సాగర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,380
సాగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర