మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
చందేల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
చురచంద్పూర్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
తూర్పు ఇంఫాల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
జిరిబామ్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
కాకింగ్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
కాంగ్పోక్పి 11 ఆగస్టు 2022 52,520
ననీ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
ఫెర్జాల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
సేనాపతి 11 ఆగస్టు 2022 52,520
టామెంగ్లాంగ్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
తెంగ్నౌపాల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
తౌబల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
ఉఖ్రుల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 11 ఆగస్టు 2022 52,520

మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
చందేల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
చురచంద్పూర్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
తూర్పు ఇంఫాల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
జిరిబామ్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
కాకింగ్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
కాంగ్పోక్పి 11 ఆగస్టు 2022 59,240
ననీ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
ఫెర్జాల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
సేనాపతి 11 ఆగస్టు 2022 59,240
టామెంగ్లాంగ్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
తెంగ్నౌపాల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
తౌబల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
ఉఖ్రుల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 11 ఆగస్టు 2022 59,240