మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
చందేల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
చురచంద్పూర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
తూర్పు ఇంఫాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
జిరిబామ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
కాకింగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
కాంగ్పోక్పి 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
ననీ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
ఫెర్జాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
సేనాపతి 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
టామెంగ్లాంగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
తెంగ్నౌపాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
తౌబల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
ఉఖ్రుల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 62,400

మణిపూర్ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బిష్ణుపూర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
చందేల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
చురచంద్పూర్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
తూర్పు ఇంఫాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
జిరిబామ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
కాకింగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
కాంగ్పోక్పి 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
ననీ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
ఫెర్జాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
సేనాపతి 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
టామెంగ్లాంగ్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
తెంగ్నౌపాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
తౌబల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
ఉఖ్రుల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410
వెస్ట్ ఇంఫాల్ 23 ఫిబ్రవరి 2024 70,410