ముజఫర్పూర్, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

ముజఫర్పూర్ : బంగారు రేటు

29 నవంబర్ 2023
62,770
+280.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 62,490 +950.00
27 నవంబర్ 2023 61,540 +10.00
26 నవంబర్ 2023 61,530 +0.00
25 నవంబర్ 2023 61,530 +10.00
24 నవంబర్ 2023 61,520 +300.00
23 నవంబర్ 2023 61,220 +60.00
22 నవంబర్ 2023 61,160 -180.00
21 నవంబర్ 2023 61,340 +500.00
20 నవంబర్ 2023 60,840 -30.00
19 నవంబర్ 2023 60,870 +0.00
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,490
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,817
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,830
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 62,490
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,300
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,520
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,165
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,470
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,950
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,510
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,260
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,881
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,450
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,470
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,500
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,270
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,925
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,300
ముజఫర్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,410
ముజఫర్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ముజఫర్పూర్ : వెండి రేటు

29 నవంబర్ 2023
75,850.00
+440.00
తేదీ ధర మార్పు
28 నవంబర్ 2023 75,410 +1,290.00
27 నవంబర్ 2023 74,120 +10.00
26 నవంబర్ 2023 74,110 +0.00
25 నవంబర్ 2023 74,110 +10.00
24 నవంబర్ 2023 74,100 +1,020.00
23 నవంబర్ 2023 73,080 +130.00
22 నవంబర్ 2023 72,950 -470.00
21 నవంబర్ 2023 73,420 +570.00
20 నవంబర్ 2023 72,850 -470.00
19 నవంబర్ 2023 73,320 +10.00
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 75,410
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,060
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,351
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,350
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (28 నవంబర్) 75,410
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,910
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,690
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,556
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,740
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,700
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,790
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,730
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,152
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,780
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,740
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,360
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,850
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,025
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,010
ముజఫర్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,360
ముజఫర్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర