దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిల్వాస్సా 23 సెప్టెంబర్ 2023 59,210

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
సిల్వాస్సా 23 సెప్టెంబర్ 2023 73,320