కాకింగ్, మణిపూర్ : బంగారం & వెండి ధర

కాకింగ్ : బంగారు రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
59,110
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,370 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,360 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,240 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,800 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,640 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,640 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,400 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 59,390 +0.00
కాకింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,800
కాకింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,950
కాకింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,402
కాకింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,730
కాకింగ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 59,110
కాకింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,780
కాకింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,540
కాకింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,205
కాకింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,590
కాకింగ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,690
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,270
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,510
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,473
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,510
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,270
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,430
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,380
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,381
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,430
కాకింగ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,500
కాకింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కాకింగ్ : వెండి రేటు

26 సెప్టెంబర్ 2023
72,300.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,300 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,520 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,520 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,510 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,260 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,400 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,730 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,720 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,300 +10.00
16 సెప్టెంబర్ 2023 72,290 +10.00
కాకింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,150
కాకింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,020
కాకింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,848
కాకింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,140
కాకింగ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (25 సెప్టెంబర్) 72,300
కాకింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,720
కాకింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,180
కాకింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,369
కాకింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,370
కాకింగ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,720
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,740
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,210
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,924
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,210
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,810
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,290
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,580
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,748
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 73,010
కాకింగ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,210
కాకింగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర