కోహిమా, నాగాలాండ్ : బంగారం & వెండి ధర

కోహిమా : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,630
+440.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,190 +140.00
21 మార్చి 2023 59,050 -850.00
20 మార్చి 2023 59,900 +60.00
19 మార్చి 2023 59,840 +0.00
18 మార్చి 2023 59,840 +10.00
17 మార్చి 2023 59,830 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,410 -320.00
15 మార్చి 2023 58,730 +880.00
14 మార్చి 2023 57,850 -130.00
13 మార్చి 2023 57,980 +1,480.00
కోహిమా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,900
కోహిమా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,210
కోహిమా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,401
కోహిమా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,140
కోహిమా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,190
కోహిమా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,090
కోహిమా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,710
కోహిమా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,672
కోహిమా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,090
కోహిమా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,110
కోహిమా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,450
కోహిమా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,290
కోహిమా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,654
కోహిమా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,290
కోహిమా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,370
కోహిమా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,320
కోహిమా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,660
కోహిమా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,630
కోహిమా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,050
కోహిమా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,290
కోహిమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కోహిమా : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
69,950.00
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,620 +860.00
21 మార్చి 2023 68,760 -370.00
20 మార్చి 2023 69,130 +160.00
19 మార్చి 2023 68,970 +10.00
18 మార్చి 2023 68,960 +0.00
17 మార్చి 2023 68,960 +2,090.00
16 మార్చి 2023 66,870 -760.00
15 మార్చి 2023 67,630 +420.00
14 మార్చి 2023 67,210 +330.00
13 మార్చి 2023 66,880 +3,770.00
కోహిమా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,620
కోహిమా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,120
కోహిమా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,754
కోహిమా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,740
కోహిమా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,620
కోహిమా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,720
కోహిమా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,950
కోహిమా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,664
కోహిమా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,280
కోహిమా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,860
కోహిమా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,180
కోహిమా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,300
కోహిమా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,180
కోహిమా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,620
కోహిమా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,240
కోహిమా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 70,010
కోహిమా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,280
కోహిమా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,170
కోహిమా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,460
కోహిమా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,610
కోహిమా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర