జంగావ్, తెలంగాణ : బంగారం & వెండి ధర

జంగావ్ : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,650 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 52,640 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,370 +90.00
10 ఆగస్టు 2022 52,280 -30.00
09 ఆగస్టు 2022 52,310 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,310 +410.00
07 ఆగస్టు 2022 51,900 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,900 +0.00
05 ఆగస్టు 2022 51,900 -310.00
04 ఆగస్టు 2022 52,210 -520.00
జంగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,730
జంగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,530
జంగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,181
జంగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,530
జంగావ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,650
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,430
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,580
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 52,068
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,780
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,580
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,990
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,450
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,156
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,130
జంగావ్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 52,000
జంగావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,050
జంగావ్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,120
జంగావ్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,989
జంగావ్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,540
జంగావ్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,190
జంగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జంగావ్ : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,520.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,520 +10.00
12 ఆగస్టు 2022 59,510 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,560 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,130 -120.00
09 ఆగస్టు 2022 59,250 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 59,240 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,570 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,570 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,560 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,180 +360.00
జంగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,520
జంగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,560
జంగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,462
జంగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,430
జంగావ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,520
జంగావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,950
జంగావ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,770
జంగావ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,099
జంగావ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,790
జంగావ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,790
జంగావ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,900
జంగావ్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,540
జంగావ్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,572
జంగావ్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,650
జంగావ్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,540
జంగావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,520
జంగావ్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,220
జంగావ్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 63,006
జంగావ్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,520
జంగావ్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,430
జంగావ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర