సైహా, మిజోరం : బంగారం & వెండి ధర

సైహా : బంగారు రేటు

23 మార్చి 2023
59,700
+540.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 59,160 +140.00
21 మార్చి 2023 59,020 -850.00
20 మార్చి 2023 59,870 +60.00
19 మార్చి 2023 59,810 +0.00
18 మార్చి 2023 59,810 +10.00
17 మార్చి 2023 59,800 +1,420.00
16 మార్చి 2023 58,380 -320.00
15 మార్చి 2023 58,700 +880.00
14 మార్చి 2023 57,820 -130.00
13 మార్చి 2023 57,950 +1,480.00
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,870
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,180
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,372
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,110
సైహా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 59,160
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,060
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,680
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,642
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,060
సైహా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 56,080
సైహా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,420
సైహా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,260
సైహా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,624
సైహా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,260
సైహా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,340
సైహా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,290
సైహా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,630
సైహా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,601
సైహా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,030
సైహా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,260
సైహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సైహా : వెండి రేటు

23 మార్చి 2023
70,030.00
+450.00
తేదీ ధర మార్పు
22 మార్చి 2023 69,580 +850.00
21 మార్చి 2023 68,730 -360.00
20 మార్చి 2023 69,090 +160.00
19 మార్చి 2023 68,930 +0.00
18 మార్చి 2023 68,930 +10.00
17 మార్చి 2023 68,920 +2,080.00
16 మార్చి 2023 66,840 -760.00
15 మార్చి 2023 67,600 +420.00
14 మార్చి 2023 67,180 +340.00
13 మార్చి 2023 66,840 +3,760.00
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 69,580
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 62,090
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,720
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,710
సైహా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (22 మార్చి) 69,580
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,680
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,920
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,630
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,250
సైహా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,820
సైహా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,140
సైహా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,260
సైహా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,145
సైహా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,580
సైహా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,200
సైహా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,970
సైహా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,250
సైహా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,134
సైహా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,420
సైహా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,570
సైహా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర