జల్నా, మహారాష్ట్ర : బంగారం & వెండి ధర

జల్నా : బంగారు రేటు

14 ఆగస్టు 2022
52,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 52,560 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,560 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,290 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,190 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,230 +10.00
08 ఆగస్టు 2022 52,220 +400.00
07 ఆగస్టు 2022 51,820 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 51,820 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 51,810 -320.00
04 ఆగస్టు 2022 52,130 -520.00
జల్నా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,650
జల్నా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,450
జల్నా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,098
జల్నా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,450
జల్నా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 52,560
జల్నా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,340
జల్నా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,490
జల్నా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,986
జల్నా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,700
జల్నా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,490
జల్నా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,910
జల్నా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,370
జల్నా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,076
జల్నా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,050
జల్నా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,920
జల్నా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,970
జల్నా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,040
జల్నా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,909
జల్నా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,460
జల్నా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,110
జల్నా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జల్నా : వెండి రేటు

14 ఆగస్టు 2022
59,420.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
13 ఆగస్టు 2022 59,420 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,420 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,470 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,040 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,150 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,150 +1,670.00
07 ఆగస్టు 2022 57,480 +0.00
06 ఆగస్టు 2022 57,480 +10.00
05 ఆగస్టు 2022 57,470 -620.00
04 ఆగస్టు 2022 58,090 +370.00
జల్నా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,420
జల్నా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 57,470
జల్నా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,369
జల్నా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,340
జల్నా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (13 ఆగస్టు) 59,420
జల్నా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,860
జల్నా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,680
జల్నా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 58,009
జల్నా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,700
జల్నా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,700
జల్నా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,800
జల్నా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,450
జల్నా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,475
జల్నా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,560
జల్నా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,450
జల్నా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,420
జల్నా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,130
జల్నా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,910
జల్నా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,420
జల్నా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,330
జల్నా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర