రాజ్‌సమంద్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

రాజ్‌సమంద్ : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,670
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,670 +0.00
02 మార్చి 2024 63,670 +10.00
01 మార్చి 2024 63,660 +1,060.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,600 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,280 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,370 +170.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,200 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,360 +0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,360 +10.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,350 +360.00
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,670
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,660
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,667
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,660
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,670
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,870
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,390
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,195
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,870
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,600
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,380
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,590
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,372
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,380
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,660
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,690
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,060
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,501
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,260
రాజ్‌సమంద్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,250
రాజ్‌సమంద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

రాజ్‌సమంద్ : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,190.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,190 +0.00
02 మార్చి 2024 72,190 +10.00
01 మార్చి 2024 72,180 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,170 +2,120.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,050 -360.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,410 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,660 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,670 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,660 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,660 +230.00
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,190
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,180
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,187
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,180
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,190
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,320
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,050
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,912
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,320
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,170
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,340
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,860
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,147
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,340
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,330
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,680
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,330
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,533
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,670
రాజ్‌సమంద్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,290
రాజ్‌సమంద్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర