జోధ్పూర్, రాజస్థాన్ : బంగారం & వెండి ధర

జోధ్పూర్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,090
-530.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,620 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,850 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,110 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,100 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 58,980 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,540 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,380 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,140 +10.00
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,540
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,620
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,122
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,620
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,520
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,290
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,947
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,330
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,430
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,010
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,250
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,215
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,250
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,010
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,170
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,130
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,123
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,170
జోధ్పూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,250
జోధ్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

జోధ్పూర్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,820.00
-830.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,650 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 71,990 -1,210.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,200 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +250.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 72,940 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,080 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,410 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 71,980 +0.00
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,820
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,710
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,497
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,810
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,650
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,390
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,880
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,054
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,040
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,390
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,400
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 69,910
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,601
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,910
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,480
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,960
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,280
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,435
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,690
జోధ్పూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 69,900
జోధ్పూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర