సోనిపట్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

సోనిపట్ : బంగారు రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
61,290
-420.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 61,710 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 61,710 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 61,700 -730.00
07 డిసెంబర్ 2023 62,430 +120.00
06 డిసెంబర్ 2023 62,310 +180.00
05 డిసెంబర్ 2023 62,130 -180.00
04 డిసెంబర్ 2023 62,310 -950.00
03 డిసెంబర్ 2023 63,260 +0.00
02 డిసెంబర్ 2023 63,260 +10.00
01 డిసెంబర్ 2023 63,250 +730.00
సోనిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,260
సోనిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,700
సోనిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,407
సోనిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,250
సోనిపట్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 61,710
సోనిపట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 62,850
సోనిపట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,750
సోనిపట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 60,956
సోనిపట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 60,850
సోనిపట్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 62,520
సోనిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,320
సోనిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 56,530
సోనిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 59,180
సోనిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 57,490
సోనిపట్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 60,970
సోనిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,530
సోనిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 57,280
సోనిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 58,898
సోనిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,470
సోనిపట్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 57,480
సోనిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సోనిపట్ : వెండి రేటు

11 డిసెంబర్ 2023
71,760.00
-540.00
తేదీ ధర మార్పు
10 డిసెంబర్ 2023 72,300 +0.00
09 డిసెంబర్ 2023 72,300 +10.00
08 డిసెంబర్ 2023 72,290 -1,830.00
07 డిసెంబర్ 2023 74,120 -380.00
06 డిసెంబర్ 2023 74,500 -600.00
05 డిసెంబర్ 2023 75,100 -760.00
04 డిసెంబర్ 2023 75,860 -1,810.00
03 డిసెంబర్ 2023 77,670 +10.00
02 డిసెంబర్ 2023 77,660 +0.00
01 డిసెంబర్ 2023 77,660 +420.00
సోనిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,670
సోనిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 72,290
సోనిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,946
సోనిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,660
సోనిపట్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (10 డిసెంబర్) 72,300
సోనిపట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 77,240
సోనిపట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,080
సోనిపట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 72,658
సోనిపట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 71,370
సోనిపట్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 77,240
సోనిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 72,930
సోనిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 66,700
సోనిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 70,575
సోనిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 69,760
సోనిపట్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 71,720
సోనిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,810
సోనిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 69,750
సోనిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,156
సోనిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,800
సోనిపట్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 69,760
సోనిపట్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర