పటాన్, గుజరాత్ : బంగారం & వెండి ధర

పటాన్ : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,020
-680.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,700 -240.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 58,940 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,200 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,190 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,190 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,070 -550.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,620 +150.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,470 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,460 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,220 +0.00
పటాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,620
పటాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,700
పటాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,195
పటాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,560
పటాన్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,700
పటాన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,610
పటాన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,370
పటాన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,035
పటాన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,410
పటాన్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,520
పటాన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,090
పటాన్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,340
పటాన్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,301
పటాన్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,340
పటాన్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,090
పటాన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,260
పటాన్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,210
పటాన్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,210
పటాన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,260
పటాన్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,330
పటాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

పటాన్ : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,720.00
-1,030.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,750 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,090 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,310 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,310 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,300 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,040 -150.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,190 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,520 +10.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,510 +420.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,090 +10.00
పటాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 74,930
పటాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,820
పటాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,573
పటాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 74,920
పటాన్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,750
పటాన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,500
పటాన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 69,980
పటాన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,160
పటాన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,150
పటాన్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,500
పటాన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,510
పటాన్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,010
పటాన్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,708
పటాన్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,010
పటాన్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,590
పటాన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,070
పటాన్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,380
పటాన్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,539
పటాన్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,790
పటాన్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,000
పటాన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర