బెలోనియా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

బెలోనియా : బంగారు రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
57,440
+30.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 57,410 +230.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 57,180 +400.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 56,780 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 56,780 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 56,770 -1,260.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 58,030 -70.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 58,100 +720.00
31 జనవరి 2023 57,380 +110.00
30 జనవరి 2023 57,270 -200.00
29 జనవరి 2023 57,470 +10.00
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 58,100
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 56,770
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 57,293
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 58,100
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 57,410
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,470
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,310
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,668
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,310
బెలోనియా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,380
బెలోనియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,330
బెలోనియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,670
బెలోనియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,644
బెలోనియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 54,070
బెలోనియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,300
బెలోనియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,440
బెలోనియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,470
బెలోనియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,401
బెలోనియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,830
బెలోనియా బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 53,090
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెలోనియా : వెండి రేటు

08 ఫిబ్రవరి 2023
68,140.00
+360.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 67,780 -100.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 67,880 -190.00
05 ఫిబ్రవరి 2023 68,070 +0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 68,070 +10.00
03 ఫిబ్రవరి 2023 68,060 -2,680.00
02 ఫిబ్రవరి 2023 70,740 +440.00
01 ఫిబ్రవరి 2023 70,300 +1,040.00
31 జనవరి 2023 69,260 +240.00
30 జనవరి 2023 69,020 +270.00
29 జనవరి 2023 68,750 +10.00
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,740
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 67,780
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 68,700
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,300
బెలోనియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) 67,780
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,200
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,310
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,198
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,630
బెలోనియా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,260
బెలోనియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 70,030
బెలోనియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,300
బెలోనియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,188
బెలోనియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,470
బెలోనియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,630
బెలోనియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,570
బెలోనియా వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,710
బెలోనియా వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,610
బెలోనియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 59,240
బెలోనియా వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,570
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర