బెలోనియా, త్రిపుర : బంగారం & వెండి ధర

బెలోనియా : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
48,740
-100.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 48,840 +230.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,610 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,620 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,540 -730.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,270 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,270 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,530 +150.00
12 అక్టోబర్ 2021 48,380 +20.00
బెలోనియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,270
బెలోనియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,590
బెలోనియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,400
బెలోనియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,630
బెలోనియా బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 48,840
బెలోనియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,860
బెలోనియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,870
బెలోనియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,929
బెలోనియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,450
బెలోనియా బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,870
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,640
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,180
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,512
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,640
బెలోనియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,490
బెలోనియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,760
బెలోనియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 48,160
బెలోనియా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 49,081
బెలోనియా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 48,160
బెలోనియా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,640
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

బెలోనియా : వెండి రేటు

ఈ రోజు 22 అక్టోబర్ 2021
66,840.00
-620.00
తేదీ ధర మార్పు
21 అక్టోబర్ 2021 67,460 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,270 +1,220.00
19 అక్టోబర్ 2021 65,050 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 65,050 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,660 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,660 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,320 -160.00
12 అక్టోబర్ 2021 63,480 -60.00
బెలోనియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,460
బెలోనియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,300
బెలోనియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,619
బెలోనియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,300
బెలోనియా వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (21 అక్టోబర్) 67,460
బెలోనియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 67,130
బెలోనియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 60,030
బెలోనియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 64,028
బెలోనియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,690
బెలోనియా వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 60,030
బెలోనియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 70,120
బెలోనియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,460
బెలోనియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,804
బెలోనియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 70,120
బెలోనియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,800
బెలోనియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 72,170
బెలోనియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,920
బెలోనియా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,308
బెలోనియా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,050
బెలోనియా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 70,120
బెలోనియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర