ఖాజీపూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఖాజీపూర్ : బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
73,570
-820.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 74,390 +70.00
17 జూలై 2024 74,320 -150.00
16 జూలై 2024 74,470 +800.00
15 జూలై 2024 73,670 +210.00
14 జూలై 2024 73,460 +0.00
13 జూలై 2024 73,460 +10.00
12 జూలై 2024 73,450 -20.00
11 జూలై 2024 73,470 +620.00
10 జూలై 2024 72,850 +270.00
09 జూలై 2024 72,580 +100.00
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 74,470
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 71,680
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,136
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 71,740
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 74,390
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 73,080
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 71,130
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,728
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 71,780
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 71,680
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 74,610
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,790
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 72,316
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 70,790
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 71,770
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 73,010
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,270
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,326
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,270
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 70,560
ఖాజీపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖాజీపూర్ : వెండి రేటు

19 జూలై 2024
89,920.00
-1,900.00
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 91,820 -170.00
17 జూలై 2024 91,990 -1,830.00
16 జూలై 2024 93,820 +1,150.00
15 జూలై 2024 92,670 -460.00
14 జూలై 2024 93,130 +10.00
13 జూలై 2024 93,120 +0.00
12 జూలై 2024 93,120 -1,030.00
11 జూలై 2024 94,150 +1,170.00
10 జూలై 2024 92,980 +50.00
09 జూలై 2024 92,930 +350.00
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 94,150
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 89,610
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 92,564
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 89,610
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) 91,820
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 94,000
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 87,200
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 89,496
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 91,780
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 89,450
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 96,320
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 80,990
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 88,228
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 81,130
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 91,780
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,040
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,690
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,781
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,690
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 80,840
ఖాజీపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర