ఖాజీపూర్, ఉత్తర ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

ఖాజీపూర్ : బంగారు రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
53,430
+580.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 52,850 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,570 +240.00
28 నవంబర్ 2022 52,330 -400.00
27 నవంబర్ 2022 52,730 +10.00
26 నవంబర్ 2022 52,720 +0.00
25 నవంబర్ 2022 52,720 -140.00
24 నవంబర్ 2022 52,860 +220.00
23 నవంబర్ 2022 52,640 +190.00
22 నవంబర్ 2022 52,450 -10.00
21 నవంబర్ 2022 52,460 -350.00
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,200
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,250
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,166
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,600
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,850
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,980
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,150
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,802
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,180
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,400
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,730
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,300
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 50,018
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,120
ఖాజీపూర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,170
ఖాజీపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

ఖాజీపూర్ : వెండి రేటు

01 డిసెంబర్ 2022
64,670.00
+1,380.00
తేదీ ధర మార్పు
30 నవంబర్ 2022 63,290 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,640 +1,620.00
28 నవంబర్ 2022 61,020 -940.00
27 నవంబర్ 2022 61,960 +0.00
26 నవంబర్ 2022 61,960 +10.00
25 నవంబర్ 2022 61,950 -230.00
24 నవంబర్ 2022 62,180 +340.00
23 నవంబర్ 2022 61,840 +690.00
22 నవంబర్ 2022 61,150 +300.00
21 నవంబర్ 2022 60,850 -260.00
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర ()
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర ()
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,290
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,440
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,333
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,980
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,290
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,810
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,290
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,055
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,810
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,760
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,920
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,370
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,442
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,370
ఖాజీపూర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,810
ఖాజీపూర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర