కర్బీ ఆంగ్లాంగ్, అస్సాం : బంగారం & వెండి ధర

కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : బంగారు రేటు

31 మార్చి 2023
59,980
+730.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 59,250 +0.00
29 మార్చి 2023 59,250 -290.00
28 మార్చి 2023 59,540 +640.00
27 మార్చి 2023 58,900 -720.00
26 మార్చి 2023 59,620 +0.00
25 మార్చి 2023 59,620 +10.00
24 మార్చి 2023 59,610 -280.00
23 మార్చి 2023 59,890 +840.00
22 మార్చి 2023 59,050 +140.00
21 మార్చి 2023 58,910 -840.00
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,890
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 55,080
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,850
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 56,010
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 59,250
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,950
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,570
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,537
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,950
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,970
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 57,320
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 55,160
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 56,538
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 55,160
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 57,230
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 55,190
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,530
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 54,500
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,930
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 55,150
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ : వెండి రేటు

31 మార్చి 2023
72,250.00
+1,270.00
తేదీ ధర మార్పు
30 మార్చి 2023 70,980 +0.00
29 మార్చి 2023 70,980 +160.00
28 మార్చి 2023 70,820 +620.00
27 మార్చి 2023 70,200 -400.00
26 మార్చి 2023 70,600 +0.00
25 మార్చి 2023 70,600 +10.00
24 మార్చి 2023 70,590 +170.00
23 మార్చి 2023 70,420 +970.00
22 మార్చి 2023 69,450 +850.00
21 మార్చి 2023 68,600 -370.00
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 70,980
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,980
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,945
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,590
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (30 మార్చి) 70,980
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,550
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,800
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,505
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 70,110
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,700
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 70,010
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 68,130
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 69,010
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 69,450
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 69,070
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 69,840
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 65,120
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 68,008
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,300
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 69,440
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర