సీతామార్హి, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

సీతామార్హి : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,000
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,000 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 53,960 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,680 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,390 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,800 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,800 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,790 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,780 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,810 +280.00
29 నవంబర్ 2022 52,530 +240.00
సీతామార్హి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,000
సీతామార్హి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,390
సీతామార్హి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,775
సీతామార్హి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,780
సీతామార్హి బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,000
సీతామార్హి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,160
సీతామార్హి బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,210
సీతామార్హి బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,125
సీతామార్హి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,560
సీతామార్హి బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,810
సీతామార్హి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,940
సీతామార్హి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,110
సీతామార్హి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,761
సీతామార్హి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,140
సీతామార్హి బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,360
సీతామార్హి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,690
సీతామార్హి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,260
సీతామార్హి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,978
సీతామార్హి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,080
సీతామార్హి బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,130
సీతామార్హి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

సీతామార్హి : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,800.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,800 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,040 +890.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,150 +200.00
05 డిసెంబర్ 2022 64,950 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,200 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,200 +10.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,190 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,130 +1,890.00
30 నవంబర్ 2022 63,240 +650.00
29 నవంబర్ 2022 62,590 +1,620.00
సీతామార్హి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,800
సీతామార్హి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,950
సీతామార్హి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,833
సీతామార్హి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,130
సీతామార్హి వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,800
సీతామార్హి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,240
సీతామార్హి వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,400
సీతామార్హి వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,286
సీతామార్హి వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,930
సీతామార్హి వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,240
సీతామార్హి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,760
సీతామార్హి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,250
సీతామార్హి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,009
సీతామార్హి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,760
సీతామార్హి వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,710
సీతామార్హి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,870
సీతామార్హి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,330
సీతామార్హి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,398
సీతామార్హి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,330
సీతామార్హి వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,760
సీతామార్హి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర