అరియారియా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

అరియారియా : బంగారు రేటు

18 ఆగస్టు 2022
51,710
+230.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 51,480 -340.00
16 ఆగస్టు 2022 51,820 -720.00
15 ఆగస్టు 2022 52,540 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 52,540 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 52,530 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 52,530 +270.00
11 ఆగస్టు 2022 52,260 +100.00
10 ఆగస్టు 2022 52,160 -40.00
09 ఆగస్టు 2022 52,200 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 52,200 +410.00
అరియారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 52,620
అరియారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 51,420
అరియారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 52,075
అరియారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 51,420
అరియారియా బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 51,480
అరియారియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 53,320
అరియారియా బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 51,470
అరియారియా బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 51,959
అరియారియా బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 51,670
అరియారియా బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 51,470
అరియారియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 52,890
అరియారియా బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 51,340
అరియారియా బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 52,048
అరియారియా బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 52,020
అరియారియా బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 51,890
అరియారియా బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 52,940
అరియారియా బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,020
అరియారియా బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,881
అరియారియా బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,440
అరియారియా బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 52,080
అరియారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరియారియా : వెండి రేటు

18 ఆగస్టు 2022
57,150.00
+160.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఆగస్టు 2022 56,990 -830.00
16 ఆగస్టు 2022 57,820 -1,580.00
15 ఆగస్టు 2022 59,400 +0.00
14 ఆగస్టు 2022 59,400 +10.00
13 ఆగస్టు 2022 59,390 +0.00
12 ఆగస్టు 2022 59,390 +950.00
11 ఆగస్టు 2022 58,440 -570.00
10 ఆగస్టు 2022 59,010 -110.00
09 ఆగస్టు 2022 59,120 +0.00
08 ఆగస్టు 2022 59,120 +1,670.00
అరియారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,400
అరియారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 56,990
అరియారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 58,354
అరియారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 58,300
అరియారియా వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (17 ఆగస్టు) 56,990
అరియారియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 59,830
అరియారియా వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 55,650
అరియారియా వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 57,978
అరియారియా వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 59,670
అరియారియా వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 57,670
అరియారియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 63,760
అరియారియా వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 60,410
అరియారియా వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 62,443
అరియారియా వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 62,530
అరియారియా వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 60,410
అరియారియా వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,380
అరియారియా వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,100
అరియారియా వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,876
అరియారియా వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,380
అరియారియా వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) 63,300
అరియారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర