అరియారియా, బీహార్ : బంగారం & వెండి ధర

అరియారియా : బంగారు రేటు

04 మార్చి 2024
63,650
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 63,650 +10.00
02 మార్చి 2024 63,640 +0.00
01 మార్చి 2024 63,640 +1,070.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 62,570 +320.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 62,250 -90.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +160.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 62,180 -160.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 62,340 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 62,330 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 62,330 +360.00
అరియారియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 63,650
అరియారియా బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,640
అరియారియా బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 63,643
అరియారియా బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,640
అరియారియా బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 63,650
అరియారియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,850
అరియారియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,360
అరియారియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,171
అరియారియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,850
అరియారియా బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,570
అరియారియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,360
అరియారియా బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,570
అరియారియా బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,347
అరియారియా బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,360
అరియారియా బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,630
అరియారియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 63,670
అరియారియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 61,040
అరియారియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 62,477
అరియారియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 63,230
అరియారియా బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 63,220
అరియారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అరియారియా : వెండి రేటు

04 మార్చి 2024
72,160.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
03 మార్చి 2024 72,160 +0.00
02 మార్చి 2024 72,160 +10.00
01 మార్చి 2024 72,150 +1,010.00
29 ఫిబ్రవరి 2024 71,140 +2,110.00
28 ఫిబ్రవరి 2024 69,030 -350.00
27 ఫిబ్రవరి 2024 69,380 -250.00
26 ఫిబ్రవరి 2024 69,630 -1,010.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 70,640 +10.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 70,630 +0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 70,630 +230.00
అరియారియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,160
అరియారియా వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,150
అరియారియా వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 72,157
అరియారియా వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,150
అరియారియా వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (03 మార్చి) 72,160
అరియారియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,290
అరియారియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,030
అరియారియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,885
అరియారియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,290
అరియారియా వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,140
అరియారియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,310
అరియారియా వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,830
అరియారియా వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,118
అరియారియా వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,310
అరియారియా వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,300
అరియారియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 77,650
అరియారియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 71,300
అరియారియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 74,503
అరియారియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 77,640
అరియారియా వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) 74,260
అరియారియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర