అశోక్నగర్ : బంగారం & వెండి ధర, అశోక్నగర్ బంగారు రేట్లు, అశోక్నగర్ వెండి రేట్లు

అశోక్నగర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అశోక్నగర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
51,450
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 51,450 +50.00
18 మే 2022 51,400 -80.00
17 మే 2022 51,480 +390.00
16 మే 2022 51,090 -310.00
15 మే 2022 51,400 +0.00
14 మే 2022 51,400 +0.00
13 మే 2022 51,400 -670.00
12 మే 2022 52,070 +250.00
11 మే 2022 51,820 -390.00
10 మే 2022 52,210 -390.00
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 53,020
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 51,090
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 51,901
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 52,520
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 51,450
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 54,580
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 52,450
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 53,397
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 52,850
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 52,520
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 55,550
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 51,450
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 53,260
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 51,450
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 52,200
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 52,810
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 48,850
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 50,580
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 48,850
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 51,450
అశోక్నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అశోక్నగర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 20 మే 2022
62,270.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2022 62,270 -380.00
18 మే 2022 62,650 +230.00
17 మే 2022 62,420 +1,630.00
16 మే 2022 60,790 +600.00
15 మే 2022 60,190 +0.00
14 మే 2022 60,190 +0.00
13 మే 2022 60,190 -2,050.00
12 మే 2022 62,240 +140.00
11 మే 2022 62,100 -900.00
10 మే 2022 63,000 -1,080.00
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 65,480
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 60,190
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 62,829
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 65,480
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) 62,270
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 71,690
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 65,480
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 68,843
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 69,140
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 65,480
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 73,130
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 65,590
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 70,218
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 65,590
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 69,060
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 67,650
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 62,220
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 64,669
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,470
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 65,590
అశోక్నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర