అశోక్నగర్, మధ్యప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

అశోక్నగర్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
48,560
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 48,560 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,660 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,440 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,450 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,370 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 49,090 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 49,090 +740.00
13 అక్టోబర్ 2021 48,350 +150.00
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,090
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,420
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,240
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,460
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 48,560
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,690
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,700
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,759
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,270
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,700
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,460
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 47,010
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,338
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,460
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,320
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,590
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,990
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,905
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,990
అశోక్నగర్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,460
అశోక్నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

అశోక్నగర్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 23 అక్టోబర్ 2021
66,610.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
22 అక్టోబర్ 2021 66,610 -600.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,210 +1,180.00
20 అక్టోబర్ 2021 66,030 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,820 +0.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,820 +390.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
15 అక్టోబర్ 2021 64,430 +0.00
14 అక్టోబర్ 2021 64,430 +1,340.00
13 అక్టోబర్ 2021 63,090 -170.00
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,210
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,080
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,539
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,080
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (22 అక్టోబర్) 66,610
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,890
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,820
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,798
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,460
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,820
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,870
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,230
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,569
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,870
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,570
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,910
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,670
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 70,055
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,800
అశోక్నగర్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,870
అశోక్నగర్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర