.ిల్లీ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

.ిల్లీ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
సివిల్ లైన్స్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
డిఫెన్స్ కాలనీ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
ద్వారక 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
నరేలా 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
న్యూఢిల్లీ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
ప్రీత్ విహార్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
రాజౌరి గార్డెన్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
రోహిణి 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
సాకేత్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
షహదారా 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540
యమునా విహార్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 57,540

.ిల్లీ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
సివిల్ లైన్స్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
డిఫెన్స్ కాలనీ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
ద్వారక 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
నరేలా 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
న్యూఢిల్లీ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
ప్రీత్ విహార్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
రాజౌరి గార్డెన్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
రోహిణి 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
సాకేత్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
షహదారా 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290
యమునా విహార్ 28 సెప్టెంబర్ 2023 70,290