మహేంద్రగ h ్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

మహేంద్రగ h ్ : బంగారు రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
54,010
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 54,010 +40.00
07 డిసెంబర్ 2022 53,970 +280.00
06 డిసెంబర్ 2022 53,690 +290.00
05 డిసెంబర్ 2022 53,400 -410.00
04 డిసెంబర్ 2022 53,810 +0.00
03 డిసెంబర్ 2022 53,810 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 53,810 +10.00
01 డిసెంబర్ 2022 53,800 +970.00
30 నవంబర్ 2022 52,830 +290.00
29 నవంబర్ 2022 52,540 +240.00
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 54,010
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 53,400
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 53,788
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 53,800
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 54,010
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 53,170
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 50,220
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 52,138
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 50,570
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 52,830
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 51,950
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 50,120
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 50,775
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 50,150
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 50,370
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 50,710
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 49,270
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 49,992
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 50,100
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 50,150
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహేంద్రగ h ్ : వెండి రేటు

09 డిసెంబర్ 2022
66,820.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
08 డిసెంబర్ 2022 66,820 +760.00
07 డిసెంబర్ 2022 66,060 +900.00
06 డిసెంబర్ 2022 65,160 +190.00
05 డిసెంబర్ 2022 64,970 -1,250.00
04 డిసెంబర్ 2022 66,220 +10.00
03 డిసెంబర్ 2022 66,210 +0.00
02 డిసెంబర్ 2022 66,210 +1,060.00
01 డిసెంబర్ 2022 65,150 +1,900.00
30 నవంబర్ 2022 63,250 +640.00
29 నవంబర్ 2022 62,610 +1,620.00
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,820
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర 64,970
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర 65,850
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) 65,150
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (08 డిసెంబర్) 66,820
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర 63,250
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,410
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర 61,302
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) 58,950
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) 63,250
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 61,770
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 55,260
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 58,024
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 56,780
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) 57,730
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 57,890
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 52,340
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 55,413
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 52,340
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 56,780
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర