మహేంద్రగ h ్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

మహేంద్రగ h ్ : బంగారు రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
72,800
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 72,800 +10.00
19 ఏప్రిల్ 2024 72,790 +120.00
18 ఏప్రిల్ 2024 72,670 +230.00
17 ఏప్రిల్ 2024 72,440 -530.00
16 ఏప్రిల్ 2024 72,970 +760.00
15 ఏప్రిల్ 2024 72,210 +330.00
14 ఏప్రిల్ 2024 71,880 +0.00
13 ఏప్రిల్ 2024 71,880 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 71,870 +270.00
11 ఏప్రిల్ 2024 71,600 +440.00
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 72,970
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 68,240
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 71,225
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 68,240
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 72,800
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 68,020
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 63,650
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 65,882
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 63,650
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 67,610
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 62,870
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 61,380
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 62,188
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 62,870
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 62,590
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 63,380
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 61,590
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర 62,364
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 63,380
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 62,650
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహేంద్రగ h ్ : వెండి రేటు

21 ఏప్రిల్ 2024
83,740.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 ఏప్రిల్ 2024 83,740 +0.00
19 ఏప్రిల్ 2024 83,740 +230.00
18 ఏప్రిల్ 2024 83,510 -160.00
17 ఏప్రిల్ 2024 83,670 +0.00
16 ఏప్రిల్ 2024 83,670 -330.00
15 ఏప్రిల్ 2024 84,000 +780.00
14 ఏప్రిల్ 2024 83,220 +10.00
13 ఏప్రిల్ 2024 83,210 +10.00
12 ఏప్రిల్ 2024 83,200 +160.00
11 ఏప్రిల్ 2024 83,040 +270.00
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 84,000
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 75,650
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 81,881
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 75,650
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (20 ఏప్రిల్) 83,740
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 75,660
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 72,170
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 74,519
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 72,170
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 75,120
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 72,310
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 69,040
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 70,904
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 72,310
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) 71,160
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర 74,330
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర 70,850
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జనవరి : సగటు ధర 72,138
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) 74,330
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) 72,320
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర