మహేంద్రగ h ్, హర్యానా : బంగారం & వెండి ధర

మహేంద్రగ h ్ : బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
49,320
+420.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 48,900 +400.00
24 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 48,500 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 48,500 -100.00
21 అక్టోబర్ 2021 48,600 +220.00
20 అక్టోబర్ 2021 48,380 -10.00
19 అక్టోబర్ 2021 48,390 +80.00
18 అక్టోబర్ 2021 48,310 -720.00
17 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 49,030 +0.00
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 49,030
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 47,360
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 48,234
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 47,400
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 48,900
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 48,630
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 46,640
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 47,698
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 48,210
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 46,640
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 49,400
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 46,950
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 48,277
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 49,400
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 48,260
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 49,520
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 47,920
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 48,843
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 47,920
మహేంద్రగ h ్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 49,400
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

మహేంద్రగ h ్ : వెండి రేటు

ఈ రోజు 26 అక్టోబర్ 2021
67,670.00
+490.00
తేదీ ధర మార్పు
25 అక్టోబర్ 2021 67,180 +660.00
24 అక్టోబర్ 2021 66,520 +0.00
23 అక్టోబర్ 2021 66,520 +0.00
22 అక్టోబర్ 2021 66,520 -610.00
21 అక్టోబర్ 2021 67,130 +1,190.00
20 అక్టోబర్ 2021 65,940 +1,210.00
19 అక్టోబర్ 2021 64,730 -10.00
18 అక్టోబర్ 2021 64,740 +400.00
17 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
16 అక్టోబర్ 2021 64,340 +0.00
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర 67,180
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర 61,000
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర 63,849
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) 61,000
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (25 అక్టోబర్) 67,180
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 66,810
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 59,740
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 63,718
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 64,370
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) 59,740
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 69,780
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 63,150
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 65,485
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 69,780
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 64,490
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 71,810
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 67,590
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 69,967
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 69,710
మహేంద్రగ h ్ వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 69,780
మహేంద్రగ h ్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర