కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
ఎర్నాకుళం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
ఇడుక్కి 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
కన్నూర్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
కాసరగోడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
కొల్లం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
కొట్టాయం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
కోజికోడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
మలప్పురం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
పాలక్కాడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
పఠనంతిట్ట 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
తిరువనంతపురం 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
త్రిస్సూర్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460
వయనాడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 48,460

కేరళ : అన్ని నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలప్పుజ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
ఎర్నాకుళం 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
ఇడుక్కి 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
కన్నూర్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
కాసరగోడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
కొల్లం 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
కొట్టాయం 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
కోజికోడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
మలప్పురం 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
పాలక్కాడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
పఠనంతిట్ట 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
తిరువనంతపురం 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
త్రిస్సూర్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950
వయనాడ్ 19 అక్టోబర్ 2021 64,950