దీర్ఘకాలం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ : బంగారం & వెండి ధర

దీర్ఘకాలం : బంగారు రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
58,270
-530.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 58,800 -230.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 59,030 -260.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +0.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 59,290 +10.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 59,280 +120.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 59,160 -560.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 59,720 +160.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 59,560 +240.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 59,320 +10.00
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 59,720
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 58,800
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 59,302
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 59,650
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 58,800
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 59,700
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 58,470
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 59,126
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 59,510
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 59,610
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 60,190
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 58,430
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర 59,395
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 58,430
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 60,190
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 60,350
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 58,310
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర 59,314
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 60,350
దీర్ఘకాలం బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 58,430
దీర్ఘకాలం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

దీర్ఘకాలం : వెండి రేటు

27 సెప్టెంబర్ 2023
70,760.00
-1,110.00
తేదీ ధర మార్పు
26 సెప్టెంబర్ 2023 71,870 -340.00
25 సెప్టెంబర్ 2023 72,210 -1,220.00
24 సెప్టెంబర్ 2023 73,430 +10.00
23 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +0.00
22 సెప్టెంబర్ 2023 73,420 +260.00
21 సెప్టెంబర్ 2023 73,160 -140.00
20 సెప్టెంబర్ 2023 73,300 +670.00
19 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +0.00
18 సెప్టెంబర్ 2023 72,630 +430.00
17 సెప్టెంబర్ 2023 72,200 +0.00
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర 75,050
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర 70,930
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర 72,719
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) 75,040
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (26 సెప్టెంబర్) 71,870
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర 75,620
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర 70,090
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర 72,275
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) 74,270
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) 75,620
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర 76,630
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర 70,120
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూలై : సగటు ధర 73,826
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) 70,120
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) 75,710
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర 74,190
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర 68,490
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూన్ : సగటు ధర 71,653
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) 72,910
దీర్ఘకాలం వెండి రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) 70,110
దీర్ఘకాలం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర