గజపతి, ఒడిశా : బంగారం & వెండి ధర

గజపతి : బంగారు రేటు

30 మే 2023
60,000
+330.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 59,670 +90.00
28 మే 2023 59,580 +0.00
27 మే 2023 59,580 +10.00
26 మే 2023 59,570 -100.00
25 మే 2023 59,670 -370.00
24 మే 2023 60,040 -390.00
23 మే 2023 60,430 -20.00
22 మే 2023 60,450 -120.00
21 మే 2023 60,570 +0.00
20 మే 2023 60,570 +10.00
గజపతి బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర 61,600
గజపతి బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 59,570
గజపతి బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర 60,553
గజపతి బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 60,030
గజపతి బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 59,670
గజపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 61,250
గజపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 59,540
గజపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 60,260
గజపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 59,540
గజపతి బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 60,020
గజపతి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 59,780
గజపతి బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 54,980
గజపతి బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర 57,800
గజపతి బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 55,900
గజపతి బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 59,530
గజపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 57,840
గజపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 55,470
గజపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 56,433
గజపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 57,840
గజపతి బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 55,870
గజపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : బంగారం ధర

గజపతి : వెండి రేటు

30 మే 2023
71,020.00
-180.00
తేదీ ధర మార్పు
29 మే 2023 71,200 -170.00
28 మే 2023 71,370 +0.00
27 మే 2023 71,370 +10.00
26 మే 2023 71,360 +1,080.00
25 మే 2023 70,280 -840.00
24 మే 2023 71,120 -1,080.00
23 మే 2023 72,200 -570.00
22 మే 2023 72,770 -620.00
21 మే 2023 73,390 +0.00
20 మే 2023 73,390 +10.00
గజపతి వెండి రేటు - మే : అత్యధిక ధర 78,010
గజపతి వెండి రేటు - మే : అత్యల్ప ధర 70,280
గజపతి వెండి రేటు - మే : సగటు ధర 73,927
గజపతి వెండి రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) 75,420
గజపతి వెండి రేటు - మే : ముగింపు ధర (29 మే) 71,200
గజపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర 77,200
గజపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర 72,230
గజపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర 74,832
గజపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) 72,310
గజపతి వెండి రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) 75,420
గజపతి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర 72,310
గజపతి వెండి రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర 61,860
గజపతి వెండి రేటు - మార్చి : సగటు ధర 66,998
గజపతి వెండి రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) 64,470
గజపతి వెండి రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) 72,310
గజపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర 70,420
గజపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర 63,680
గజపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర 66,383
గజపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) 69,990
గజపతి వెండి రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) 64,580
గజపతి - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : వెండి ధర