అలహాబాద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అలహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అలహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 20 మే 2022 51,410
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 51,410
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
అజమ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
బండా 20 మే 2022 51,410
చందౌలి 20 మే 2022 51,410
చిత్రకూట్ 20 మే 2022 51,410
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 51,410
జౌన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
కౌశాంబి 20 మే 2022 51,410
మీర్జాపూర్ 20 మే 2022 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
రే బరేలి 20 మే 2022 51,410
రేవా 20 మే 2022 51,450
సత్నా 20 మే 2022 51,450
సిధి 20 మే 2022 51,450
సింగ్రౌలి 20 మే 2022 51,450
సోన్భద్ర 20 మే 2022 51,410
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 51,410
వారణాసి 20 మే 2022 51,410
అలహాబాద్ : బంగారం ధర

అలహాబాద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 20 మే 2022 62,220
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 62,220
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
అజమ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
బండా 20 మే 2022 62,220
చందౌలి 20 మే 2022 62,220
చిత్రకూట్ 20 మే 2022 62,220
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 62,220
జౌన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
కౌశాంబి 20 మే 2022 62,220
మీర్జాపూర్ 20 మే 2022 62,220
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
రే బరేలి 20 మే 2022 62,220
రేవా 20 మే 2022 62,270
సత్నా 20 మే 2022 62,270
సిధి 20 మే 2022 62,270
సింగ్రౌలి 20 మే 2022 62,270
సోన్భద్ర 20 మే 2022 62,220
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 62,220
వారణాసి 20 మే 2022 62,220
అలహాబాద్ : వెండి ధర