అల్మోరా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అల్మోరా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అల్మోరా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 51,760
అమ్రోహా 21 మే 2022 51,740
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 51,760
బరేలీ 21 మే 2022 51,740
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 51,740
చమోలి 21 మే 2022 51,760
చంపావత్ 21 మే 2022 51,760
హరిద్వార్ 21 మే 2022 51,760
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 51,740
నైనిటాల్ 21 మే 2022 51,760
పౌరి 21 మే 2022 51,760
పిలిభిత్ 21 మే 2022 51,740
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 51,760
రాంపూర్ 21 మే 2022 51,740
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 51,760
సంభల్ 21 మే 2022 51,740
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 51,760
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 51,760
అల్మోరా : బంగారం ధర

అల్మోరా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్మోరా 21 మే 2022 63,040
అమ్రోహా 21 మే 2022 63,020
బాగేశ్వర్ 21 మే 2022 63,040
బరేలీ 21 మే 2022 63,020
బిజ్నోర్ 21 మే 2022 63,020
చమోలి 21 మే 2022 63,040
చంపావత్ 21 మే 2022 63,040
హరిద్వార్ 21 మే 2022 63,040
మొరాదాబాద్ 21 మే 2022 63,020
నైనిటాల్ 21 మే 2022 63,040
పౌరి 21 మే 2022 63,040
పిలిభిత్ 21 మే 2022 63,020
పిథోరగ h ్ 21 మే 2022 63,040
రాంపూర్ 21 మే 2022 63,020
రుద్రప్రయాగ్ 21 మే 2022 63,040
సంభల్ 21 మే 2022 63,020
టెహ్రీ గర్హ్వాల్ 21 మే 2022 63,040
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 21 మే 2022 63,040
అల్మోరా : వెండి ధర