అమరావతి : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అమరావతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అమరావతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అకోలా 21 మే 2022 51,730
అమరావతి 21 మే 2022 51,730
బేతుల్ 21 మే 2022 51,780
బుల్ధన 21 మే 2022 51,730
దిగ్లిపూర్ 21 మే 2022 52,220
హర్దా 21 మే 2022 51,780
హింగోలి 21 మే 2022 51,730
నాగ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,730
వార్ధ 21 మే 2022 51,730
వాషిమ్ 21 మే 2022 51,730
యవత్మల్ 21 మే 2022 51,730
అమరావతి : బంగారం ధర

అమరావతి : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అకోలా 21 మే 2022 63,010
అమరావతి 21 మే 2022 63,010
బేతుల్ 21 మే 2022 63,070
బుల్ధన 21 మే 2022 63,010
దిగ్లిపూర్ 21 మే 2022 63,610
హర్దా 21 మే 2022 63,070
హింగోలి 21 మే 2022 63,010
నాగ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,010
వార్ధ 21 మే 2022 63,010
వాషిమ్ 21 మే 2022 63,010
యవత్మల్ 21 మే 2022 63,010
అమరావతి : వెండి ధర