ఆనంద్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆనంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆనంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 51,460
ఆనంద్ 20 మే 2022 51,460
భరూచ్ 20 మే 2022 51,460
భావ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
బొటాడ్ 20 మే 2022 51,460
చోటా ఉదయపూర్ 20 మే 2022 51,460
దాహోద్ 20 మే 2022 51,460
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 51,460
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
ఖేడా 20 మే 2022 51,460
మహిసాగర్ 20 మే 2022 51,460
మెహసానా 20 మే 2022 51,460
నందూర్బార్ 20 మే 2022 51,400
నర్మదా 20 మే 2022 51,460
పంచ మహల్ 20 మే 2022 51,460
సూరత్ 20 మే 2022 51,460
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 51,460
తాపి 20 మే 2022 51,460
వడోదర 20 మే 2022 51,460
ఆనంద్ : బంగారం ధర

ఆనంద్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 62,280
ఆనంద్ 20 మే 2022 62,280
భరూచ్ 20 మే 2022 62,280
భావ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
బొటాడ్ 20 మే 2022 62,280
చోటా ఉదయపూర్ 20 మే 2022 62,280
దాహోద్ 20 మే 2022 62,280
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 62,280
హిమ్మత్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
ఖేడా 20 మే 2022 62,280
మహిసాగర్ 20 మే 2022 62,280
మెహసానా 20 మే 2022 62,280
నందూర్బార్ 20 మే 2022 62,200
నర్మదా 20 మే 2022 62,280
పంచ మహల్ 20 మే 2022 62,280
సూరత్ 20 మే 2022 62,280
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 62,280
తాపి 20 మే 2022 62,280
వడోదర 20 మే 2022 62,280
ఆనంద్ : వెండి ధర