అరియలూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అరియలూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అరియలూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 20 మే 2022 51,540
కడలూరు 20 మే 2022 51,540
ధర్మపురి 20 మే 2022 51,540
దిండిగల్ 20 మే 2022 51,540
ఈరోడ్ 20 మే 2022 51,540
కారైకల్ 20 మే 2022 51,570
కరూర్ 20 మే 2022 51,540
నాగపట్నం 20 మే 2022 51,540
నమక్కల్ 20 మే 2022 51,540
పెరంబలూర్ 20 మే 2022 51,540
పాండిచేరి 20 మే 2022 51,570
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 51,540
సేలం 20 మే 2022 51,540
శివగంగ 20 మే 2022 51,540
తంజావూర్ 20 మే 2022 51,540
తిరువారూర్ 20 మే 2022 51,540
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 51,540
తిరువన్నమలై 20 మే 2022 51,540
విలుప్పురం 20 మే 2022 51,540
అరియలూర్ : బంగారం ధర

అరియలూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియలూర్ 20 మే 2022 62,380
కడలూరు 20 మే 2022 62,380
ధర్మపురి 20 మే 2022 62,380
దిండిగల్ 20 మే 2022 62,380
ఈరోడ్ 20 మే 2022 62,380
కారైకల్ 20 మే 2022 62,420
కరూర్ 20 మే 2022 62,380
నాగపట్నం 20 మే 2022 62,380
నమక్కల్ 20 మే 2022 62,380
పెరంబలూర్ 20 మే 2022 62,380
పాండిచేరి 20 మే 2022 62,420
పుదుక్కోట్టై 20 మే 2022 62,380
సేలం 20 మే 2022 62,380
శివగంగ 20 మే 2022 62,380
తంజావూర్ 20 మే 2022 62,380
తిరువారూర్ 20 మే 2022 62,380
తిరుచ్చిరాపల్లి 20 మే 2022 62,380
తిరువన్నమలై 20 మే 2022 62,380
విలుప్పురం 20 మే 2022 62,380
అరియలూర్ : వెండి ధర