అశోక్నగర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అశోక్నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అశోక్నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 51,450
బారన్ 20 మే 2022 51,390
భోపాల్ 20 మే 2022 51,450
డాటియా 20 మే 2022 51,450
గుణ 20 మే 2022 51,450
Hala లవార్ 20 మే 2022 51,390
Han ాన్సీ 20 మే 2022 51,410
లలిత్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
పెంచింది 20 మే 2022 51,450
రాజ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,450
సాగర్ 20 మే 2022 51,450
షియోపూర్ 20 మే 2022 51,450
శివపురి 20 మే 2022 51,450
టికామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,450
విధిషా 20 మే 2022 51,450
అశోక్నగర్ : బంగారం ధర

అశోక్నగర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 62,270
బారన్ 20 మే 2022 62,190
భోపాల్ 20 మే 2022 62,270
డాటియా 20 మే 2022 62,270
గుణ 20 మే 2022 62,270
Hala లవార్ 20 మే 2022 62,190
Han ాన్సీ 20 మే 2022 62,220
లలిత్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
పెంచింది 20 మే 2022 62,270
రాజ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,270
సాగర్ 20 మే 2022 62,270
షియోపూర్ 20 మే 2022 62,270
శివపురి 20 మే 2022 62,270
టికామ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,270
విధిషా 20 మే 2022 62,270
అశోక్నగర్ : వెండి ధర