ఆరయ్య : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆరయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

ఆరయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 51,410
ఆరయ్య 20 మే 2022 51,410
బండా 20 మే 2022 51,410
వెనుక 20 మే 2022 51,450
బుడాన్ 20 మే 2022 51,410
డాటియా 20 మే 2022 51,450
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 51,390
ఎటా 20 మే 2022 51,410
ఎటావా 20 మే 2022 51,410
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 51,410
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 51,450
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
హార్డోయి 20 మే 2022 51,410
జలాన్ 20 మే 2022 51,410
కన్నూజ్ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 51,410
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
లక్నో 20 మే 2022 51,410
మహోబా 20 మే 2022 51,410
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 51,410
మోరెనా 20 మే 2022 51,450
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 51,410
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సీతాపూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉన్నవో 20 మే 2022 51,410
ఆరయ్య : బంగారం ధర

ఆరయ్య : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 62,220
ఆరయ్య 20 మే 2022 62,220
బండా 20 మే 2022 62,220
వెనుక 20 మే 2022 62,270
బుడాన్ 20 మే 2022 62,220
డాటియా 20 మే 2022 62,270
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 62,190
ఎటా 20 మే 2022 62,220
ఎటావా 20 మే 2022 62,220
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఫతేపూర్ 20 మే 2022 62,220
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 62,270
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
హార్డోయి 20 మే 2022 62,220
జలాన్ 20 మే 2022 62,220
కన్నూజ్ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 62,220
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
లక్నో 20 మే 2022 62,220
మహోబా 20 మే 2022 62,220
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 62,220
మోరెనా 20 మే 2022 62,270
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 62,220
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సీతాపూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉన్నవో 20 మే 2022 62,220
ఆరయ్య : వెండి ధర