అజమ్‌గ h ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అజమ్‌గ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

అజమ్‌గ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 51,740
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 51,740
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బల్లియా 21 మే 2022 51,740
బస్తీ 21 మే 2022 51,740
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,700
బక్సర్ 21 మే 2022 51,700
చందౌలి 21 మే 2022 51,740
డియోరియా 21 మే 2022 51,740
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 51,740
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 51,740
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,700
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 51,740
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 51,740
కైమూర్ 21 మే 2022 51,700
కుషినగర్ 21 మే 2022 51,740
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,740
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 51,740
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 51,740
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 51,700
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 51,740
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 51,740
సివాన్ 21 మే 2022 51,700
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 51,740
వారణాసి 21 మే 2022 51,740
అజమ్‌గ h ్ : బంగారం ధర

అజమ్‌గ h ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలహాబాద్ 21 మే 2022 63,020
అంబేద్కర్నగర్ 21 మే 2022 63,020
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బల్లియా 21 మే 2022 63,020
బస్తీ 21 మే 2022 63,020
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,970
బక్సర్ 21 మే 2022 62,970
చందౌలి 21 మే 2022 63,020
డియోరియా 21 మే 2022 63,020
ఫైజాబాద్ 21 మే 2022 63,020
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 63,020
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 62,970
గోరఖ్పూర్ 21 మే 2022 63,020
జౌన్‌పూర్ 21 మే 2022 63,020
కైమూర్ 21 మే 2022 62,970
కుషినగర్ 21 మే 2022 63,020
మహారాజ్‌గంజ్ 21 మే 2022 63,020
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 63,020
మీర్జాపూర్ 21 మే 2022 63,020
ప్రతాప్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 62,970
సంత్ కబీర్ నగర్ 21 మే 2022 63,020
సిద్దార్థనగర్ 21 మే 2022 63,020
సివాన్ 21 మే 2022 62,970
సుల్తాన్పూర్ 21 మే 2022 63,020
వారణాసి 21 మే 2022 63,020
అజమ్‌గ h ్ : వెండి ధర