బారన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బారన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బారన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 20 మే 2022 51,450
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 51,450
బారన్ 20 మే 2022 51,390
బుండి 20 మే 2022 51,390
గుణ 20 మే 2022 51,450
Hala లవార్ 20 మే 2022 51,390
కోటా 20 మే 2022 51,390
రాజ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,450
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 51,390
షియోపూర్ 20 మే 2022 51,450
శివపురి 20 మే 2022 51,450
టోంక్ 20 మే 2022 51,390
బారన్ : బంగారం ధర

బారన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్ మాల్వా 20 మే 2022 62,270
అశోక్నగర్ 20 మే 2022 62,270
బారన్ 20 మే 2022 62,190
బుండి 20 మే 2022 62,190
గుణ 20 మే 2022 62,270
Hala లవార్ 20 మే 2022 62,190
కోటా 20 మే 2022 62,190
రాజ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,270
సవైమాధోపూర్ 20 మే 2022 62,190
షియోపూర్ 20 మే 2022 62,270
శివపురి 20 మే 2022 62,270
టోంక్ 20 మే 2022 62,190
బారన్ : వెండి ధర