బర్ధామన్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బర్ధామన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బర్ధామన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 20 మే 2022 51,330
బర్ధామన్ 20 మే 2022 51,330
బీభం 20 మే 2022 51,330
ధన్బాద్ 20 మే 2022 51,410
డుమ్కా 20 మే 2022 51,410
హుగ్లీ 20 మే 2022 51,330
హౌరా 20 మే 2022 51,330
జమతారా 20 మే 2022 51,410
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 51,330
కోల్‌కతా 20 మే 2022 51,330
ముర్షిదాబాద్ 20 మే 2022 51,330
నాడియా 20 మే 2022 51,330
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
పాకుర్ 20 మే 2022 51,410
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 51,330
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 51,330
పురులియా 20 మే 2022 51,330
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 51,330
బర్ధామన్ : బంగారం ధర

బర్ధామన్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బంకురా 20 మే 2022 62,120
బర్ధామన్ 20 మే 2022 62,120
బీభం 20 మే 2022 62,120
ధన్బాద్ 20 మే 2022 62,220
డుమ్కా 20 మే 2022 62,220
హుగ్లీ 20 మే 2022 62,120
హౌరా 20 మే 2022 62,120
జమతారా 20 మే 2022 62,220
జార్గ్రామ్ 20 మే 2022 62,120
కోల్‌కతా 20 మే 2022 62,120
ముర్షిదాబాద్ 20 మే 2022 62,120
నాడియా 20 మే 2022 62,120
ఉత్తర 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
పాకుర్ 20 మే 2022 62,220
పస్చిమ్ బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పస్చిమ్ మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా బర్ధమాన్ 20 మే 2022 62,120
పూర్బా మెడినిపూర్ 20 మే 2022 62,120
పురులియా 20 మే 2022 62,120
దక్షిణ 24 పరగణాలు 20 మే 2022 62,120
బర్ధామన్ : వెండి ధర