బరేలీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బరేలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బరేలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీగ .్ 20 మే 2022 51,410
అల్మోరా 20 మే 2022 51,420
అమ్రోహా 20 మే 2022 51,410
బరేలీ 20 మే 2022 51,410
బుడాన్ 20 మే 2022 51,410
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 51,410
చంపావత్ 20 మే 2022 51,420
ఎటా 20 మే 2022 51,410
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 51,410
హార్డోయి 20 మే 2022 51,410
హత్రాస్ 20 మే 2022 51,410
కన్నూజ్ 20 మే 2022 51,410
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
లఖింపూర్ 20 మే 2022 51,410
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 51,410
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 51,410
నైనిటాల్ 20 మే 2022 51,420
పిలిభిత్ 20 మే 2022 51,410
పిథోరగ h ్ 20 మే 2022 51,420
రాంపూర్ 20 మే 2022 51,410
సంభల్ 20 మే 2022 51,410
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
సీతాపూర్ 20 మే 2022 51,410
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 51,420
బరేలీ : బంగారం ధర

బరేలీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీగ .్ 20 మే 2022 62,220
అల్మోరా 20 మే 2022 62,230
అమ్రోహా 20 మే 2022 62,220
బరేలీ 20 మే 2022 62,220
బుడాన్ 20 మే 2022 62,220
బులంద్‌షహర్ 20 మే 2022 62,220
చంపావత్ 20 మే 2022 62,230
ఎటా 20 మే 2022 62,220
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 62,220
హార్డోయి 20 మే 2022 62,220
హత్రాస్ 20 మే 2022 62,220
కన్నూజ్ 20 మే 2022 62,220
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
లఖింపూర్ 20 మే 2022 62,220
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 62,220
మొరాదాబాద్ 20 మే 2022 62,220
నైనిటాల్ 20 మే 2022 62,230
పిలిభిత్ 20 మే 2022 62,220
పిథోరగ h ్ 20 మే 2022 62,230
రాంపూర్ 20 మే 2022 62,220
సంభల్ 20 మే 2022 62,220
షాజహన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
సీతాపూర్ 20 మే 2022 62,220
ఉధమ్ సింగ్ నగర్ 20 మే 2022 62,230
బరేలీ : వెండి ధర