బార్మర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బార్మర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బార్మర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 20 మే 2022 51,720
జైసల్మేర్ 20 మే 2022 51,720
జలోర్ 20 మే 2022 51,720
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 51,800
బార్మర్ : బంగారం ధర

బార్మర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బార్మర్ 20 మే 2022 63,000
జైసల్మేర్ 20 మే 2022 63,000
జలోర్ 20 మే 2022 63,000
పాలన్పూర్ 20 మే 2022 63,090
బార్మర్ : వెండి ధర