బార్వానీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బార్వానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బార్వానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,780
బార్వానీ 21 మే 2022 51,780
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 51,780
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 51,800
దాహోద్ 21 మే 2022 51,800
దేవాస్ 21 మే 2022 51,780
ధార్ 21 మే 2022 51,780
ధూలే 21 మే 2022 51,730
ఇండోర్ 21 మే 2022 51,780
జల్గావ్ 21 మే 2022 51,730
జాబువా 21 మే 2022 51,780
ఖండ్వా 21 మే 2022 51,780
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 51,780
నందూర్బార్ 21 మే 2022 51,730
నర్మదా 21 మే 2022 51,800
రత్లం 21 మే 2022 51,780
తాపి 21 మే 2022 51,800
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 51,780
బార్వానీ : బంగారం ధర

బార్వానీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అలీరాజ్‌పూర్ 21 మే 2022 63,070
బార్వానీ 21 మే 2022 63,070
బుర్హాన్పూర్ 21 మే 2022 63,070
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 63,090
దాహోద్ 21 మే 2022 63,090
దేవాస్ 21 మే 2022 63,070
ధార్ 21 మే 2022 63,070
ధూలే 21 మే 2022 63,010
ఇండోర్ 21 మే 2022 63,070
జల్గావ్ 21 మే 2022 63,010
జాబువా 21 మే 2022 63,070
ఖండ్వా 21 మే 2022 63,070
ఖార్గోన్ 21 మే 2022 63,070
నందూర్బార్ 21 మే 2022 63,010
నర్మదా 21 మే 2022 63,090
రత్లం 21 మే 2022 63,070
తాపి 21 మే 2022 63,090
ఉజ్జయిని 21 మే 2022 63,070
బార్వానీ : వెండి ధర