బస్తీ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బస్తీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బస్తీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 51,410
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
అజమ్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
బహ్రాయిచ్ 20 మే 2022 51,410
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 51,410
బారాబంకి 20 మే 2022 51,410
బస్తీ 20 మే 2022 51,410
డియోరియా 20 మే 2022 51,410
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఖాజీపూర్ 20 మే 2022 51,410
గోండా 20 మే 2022 51,410
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 51,410
జౌన్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
కుషినగర్ 20 మే 2022 51,410
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
మౌనాత్భంజన్ 20 మే 2022 51,410
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 51,410
సంత్ కబీర్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
శ్రావస్తి 20 మే 2022 51,410
సిద్దార్థనగర్ 20 మే 2022 51,410
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 51,410
బస్తీ : బంగారం ధర

బస్తీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంబేద్కర్నగర్ 20 మే 2022 62,220
అమెతి / సిఎస్ఎమ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
అజమ్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
బహ్రాయిచ్ 20 మే 2022 62,220
బల్రాంపూర్ 20 మే 2022 62,220
బారాబంకి 20 మే 2022 62,220
బస్తీ 20 మే 2022 62,220
డియోరియా 20 మే 2022 62,220
ఫైజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఖాజీపూర్ 20 మే 2022 62,220
గోండా 20 మే 2022 62,220
గోరఖ్పూర్ 20 మే 2022 62,220
జౌన్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
కుషినగర్ 20 మే 2022 62,220
మహారాజ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
మౌనాత్భంజన్ 20 మే 2022 62,220
ప్రతాప్‌గ h ్ 20 మే 2022 62,220
సంత్ కబీర్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
శ్రావస్తి 20 మే 2022 62,220
సిద్దార్థనగర్ 20 మే 2022 62,220
సుల్తాన్పూర్ 20 మే 2022 62,220
బస్తీ : వెండి ధర