బెగుసారై : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెగుసారై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెగుసారై : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 51,370
అర్వాల్ 20 మే 2022 51,370
బంకా 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై 20 మే 2022 51,370
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 51,370
ఛప్రా 20 మే 2022 51,370
దర్భంగ 20 మే 2022 51,370
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 51,410
గయా 20 మే 2022 51,370
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 51,410
గొడ్డ 20 మే 2022 51,410
జముయి 20 మే 2022 51,370
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 51,370
కతిహార్ 20 మే 2022 51,370
ఖాగారియా 20 మే 2022 51,370
కోడెర్మా 20 మే 2022 51,410
లఖిసరై 20 మే 2022 51,370
మాధేపుర 20 మే 2022 51,370
మధుబని 20 మే 2022 51,370
ముంగెర్ 20 మే 2022 51,370
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 51,370
నలంద 20 మే 2022 51,370
నవాడ 20 మే 2022 51,370
పాట్నా 20 మే 2022 51,370
పూర్నియా 20 మే 2022 51,370
సహర్సా 20 మే 2022 51,370
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 51,410
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 51,370
షేక్‌పురా 20 మే 2022 51,370
షియోహర్ 20 మే 2022 51,370
సీతామార్హి 20 మే 2022 51,370
సుపాల్ 20 మే 2022 51,370
వైశాలి 20 మే 2022 51,370
బెగుసారై : బంగారం ధర

బెగుసారై : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అరియారియా 20 మే 2022 62,170
అర్వాల్ 20 మే 2022 62,170
బంకా 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై 20 మే 2022 62,170
భాగల్పూర్ 20 మే 2022 62,170
ఛప్రా 20 మే 2022 62,170
దర్భంగ 20 మే 2022 62,170
డియోగ arh ్ 20 మే 2022 62,220
గయా 20 మే 2022 62,170
గిరిదిహ్ 20 మే 2022 62,220
గొడ్డ 20 మే 2022 62,220
జముయి 20 మే 2022 62,170
జెహనాబాద్ 20 మే 2022 62,170
కతిహార్ 20 మే 2022 62,170
ఖాగారియా 20 మే 2022 62,170
కోడెర్మా 20 మే 2022 62,220
లఖిసరై 20 మే 2022 62,170
మాధేపుర 20 మే 2022 62,170
మధుబని 20 మే 2022 62,170
ముంగెర్ 20 మే 2022 62,170
ముజఫర్పూర్ 20 మే 2022 62,170
నలంద 20 మే 2022 62,170
నవాడ 20 మే 2022 62,170
పాట్నా 20 మే 2022 62,170
పూర్నియా 20 మే 2022 62,170
సహర్సా 20 మే 2022 62,170
సాహిబ్‌గంజ్ 20 మే 2022 62,220
సమస్తిపూర్ 20 మే 2022 62,170
షేక్‌పురా 20 మే 2022 62,170
షియోహర్ 20 మే 2022 62,170
సీతామార్హి 20 మే 2022 62,170
సుపాల్ 20 మే 2022 62,170
వైశాలి 20 మే 2022 62,170
బెగుసారై : వెండి ధర