బెల్గాం : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెల్గాం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెల్గాం : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగల్కోట్ 20 మే 2022 51,770
బెల్గాం 20 మే 2022 51,770
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 51,770
గడగ్ 20 మే 2022 51,770
హవేరి 20 మే 2022 51,770
కొల్లాపూర్ 20 మే 2022 51,730
మార్గవో 20 మే 2022 51,740
పనాజీ 20 మే 2022 51,740
సంగ్లి 20 మే 2022 51,730
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 51,730
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 51,770
బెల్గాం : బంగారం ధర

బెల్గాం : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బాగల్కోట్ 20 మే 2022 63,060
బెల్గాం 20 మే 2022 63,060
ధార్వాడ్ 20 మే 2022 63,060
గడగ్ 20 మే 2022 63,060
హవేరి 20 మే 2022 63,060
కొల్లాపూర్ 20 మే 2022 63,010
మార్గవో 20 మే 2022 63,020
పనాజీ 20 మే 2022 63,020
సంగ్లి 20 మే 2022 63,010
సింధుదుర్గ్ 20 మే 2022 63,010
ఉత్తర కన్నడ్ 20 మే 2022 63,060
బెల్గాం : వెండి ధర