బెలోనియా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెలోనియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెలోనియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 20 మే 2022 51,630
ఐజాల్ 20 మే 2022 51,590
బెలోనియా 20 మే 2022 51,630
ధలై 20 మే 2022 51,630
ధర్మనగర్ 20 మే 2022 51,630
గోమతి 20 మే 2022 51,630
ఖోవై 20 మే 2022 51,630
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 51,590
లాంగ్ట్లై 20 మే 2022 51,590
లుంగ్లీ 20 మే 2022 51,590
మమిత్ 20 మే 2022 51,590
సెపాజిజాలా 20 మే 2022 51,630
సెర్షిప్ 20 మే 2022 51,590
ఉనకోటి 20 మే 2022 51,630
బెలోనియా : బంగారం ధర

బెలోనియా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అగర్తల 20 మే 2022 62,490
ఐజాల్ 20 మే 2022 62,440
బెలోనియా 20 మే 2022 62,490
ధలై 20 మే 2022 62,490
ధర్మనగర్ 20 మే 2022 62,490
గోమతి 20 మే 2022 62,490
ఖోవై 20 మే 2022 62,490
కోలాసిబ్ 20 మే 2022 62,440
లాంగ్ట్లై 20 మే 2022 62,440
లుంగ్లీ 20 మే 2022 62,440
మమిత్ 20 మే 2022 62,440
సెపాజిజాలా 20 మే 2022 62,490
సెర్షిప్ 20 మే 2022 62,440
ఉనకోటి 20 మే 2022 62,490
బెలోనియా : వెండి ధర