బెమెతారా : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెమెతారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బెమెతారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 51,780
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 51,780
బలోడా 21 మే 2022 51,710
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 51,710
బెమెతారా 21 మే 2022 51,710
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 51,710
ధమ్తారి 21 మే 2022 51,710
దిండోరి 21 మే 2022 51,780
దుర్గ్ 21 మే 2022 51,710
గోండియా 21 మే 2022 51,730
జంజ్‌గిర్ 21 మే 2022 51,710
కంకర్ 21 మే 2022 51,710
కవర్ధ 21 మే 2022 51,710
కోర్బా 21 మే 2022 51,710
మహాసముంద్ 21 మే 2022 51,710
మాండ్ల 21 మే 2022 51,780
ముంగేలి 21 మే 2022 51,710
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 51,710
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 51,710
బెమెతారా : బంగారం ధర

బెమెతారా : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అనుపూర్ 21 మే 2022 63,070
బాలాఘాట్ 21 మే 2022 63,070
బలోడా 21 మే 2022 62,980
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 62,980
బెమెతారా 21 మే 2022 62,980
బిలాస్‌పూర్ 21 మే 2022 62,980
ధమ్తారి 21 మే 2022 62,980
దిండోరి 21 మే 2022 63,070
దుర్గ్ 21 మే 2022 62,980
గోండియా 21 మే 2022 63,010
జంజ్‌గిర్ 21 మే 2022 62,980
కంకర్ 21 మే 2022 62,980
కవర్ధ 21 మే 2022 62,980
కోర్బా 21 మే 2022 62,980
మహాసముంద్ 21 మే 2022 62,980
మాండ్ల 21 మే 2022 63,070
ముంగేలి 21 మే 2022 62,980
రాయ్ పూర్ 21 మే 2022 62,980
రాజ్‌నందగావ్ 21 మే 2022 62,980
బెమెతారా : వెండి ధర