భద్రక్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భద్రక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భద్రక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 51,410
బాలేశ్వర్ 20 మే 2022 51,410
భద్రక్ 20 మే 2022 51,410
కటక్ 20 మే 2022 51,410
ధెంకనల్ 20 మే 2022 51,410
తూర్పు సింభం 20 మే 2022 51,410
జగత్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
జాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
కేంద్రపారా 20 మే 2022 51,410
కియోంజార్ 20 మే 2022 51,410
ఖోర్దా 20 మే 2022 51,410
మయూరభంజ్ 20 మే 2022 51,410
పూరి 20 మే 2022 51,410
భద్రక్ : బంగారం ధర

భద్రక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అంగుల్ 20 మే 2022 62,220
బాలేశ్వర్ 20 మే 2022 62,220
భద్రక్ 20 మే 2022 62,220
కటక్ 20 మే 2022 62,220
ధెంకనల్ 20 మే 2022 62,220
తూర్పు సింభం 20 మే 2022 62,220
జగత్సింగ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
జాజ్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
కేంద్రపారా 20 మే 2022 62,220
కియోంజార్ 20 మే 2022 62,220
ఖోర్దా 20 మే 2022 62,220
మయూరభంజ్ 20 మే 2022 62,220
పూరి 20 మే 2022 62,220
భద్రక్ : వెండి ధర