భరూచ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భరూచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భరూచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 21 మే 2022 51,800
ఆనంద్ 21 మే 2022 51,800
భరూచ్ 21 మే 2022 51,800
భావ్‌నగర్ 21 మే 2022 51,800
బొటాడ్ 21 మే 2022 51,800
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 51,800
డామన్ 21 మే 2022 51,810
ఖేడా 21 మే 2022 51,800
నందూర్బార్ 21 మే 2022 51,730
నర్మదా 21 మే 2022 51,800
నవసరి 21 మే 2022 51,800
పంచ మహల్ 21 మే 2022 51,800
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 51,810
సూరత్ 21 మే 2022 51,800
తాపి 21 మే 2022 51,800
డాంగ్స్ 21 మే 2022 51,800
వడోదర 21 మే 2022 51,800
వల్సాద్ 21 మే 2022 51,800
భరూచ్ : బంగారం ధర

భరూచ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 21 మే 2022 63,090
ఆనంద్ 21 మే 2022 63,090
భరూచ్ 21 మే 2022 63,090
భావ్‌నగర్ 21 మే 2022 63,090
బొటాడ్ 21 మే 2022 63,090
చోటా ఉదయపూర్ 21 మే 2022 63,090
డామన్ 21 మే 2022 63,100
ఖేడా 21 మే 2022 63,090
నందూర్బార్ 21 మే 2022 63,010
నర్మదా 21 మే 2022 63,090
నవసరి 21 మే 2022 63,090
పంచ మహల్ 21 మే 2022 63,090
సిల్వాస్సా 21 మే 2022 63,100
సూరత్ 21 మే 2022 63,090
తాపి 21 మే 2022 63,090
డాంగ్స్ 21 మే 2022 63,090
వడోదర 21 మే 2022 63,090
వల్సాద్ 21 మే 2022 63,090
భరూచ్ : వెండి ధర