వెనుక : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వెనుక : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

వెనుక : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 51,410
ఆరయ్య 20 మే 2022 51,410
భరత్పూర్ 20 మే 2022 51,390
వెనుక 20 మే 2022 51,450
డాటియా 20 మే 2022 51,450
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 51,390
ఎటా 20 మే 2022 51,410
ఎటావా 20 మే 2022 51,410
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 51,410
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 51,410
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 51,450
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 51,410
హత్రాస్ 20 మే 2022 51,410
జలాన్ 20 మే 2022 51,410
Han ాన్సీ 20 మే 2022 51,410
కన్నూజ్ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 51,410
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 51,410
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 51,410
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 51,410
మధుర 20 మే 2022 51,410
మోరెనా 20 మే 2022 51,450
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 51,410
శివపురి 20 మే 2022 51,450
వెనుక : బంగారం ధర

వెనుక : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆగ్రా 20 మే 2022 62,220
ఆరయ్య 20 మే 2022 62,220
భరత్పూర్ 20 మే 2022 62,190
వెనుక 20 మే 2022 62,270
డాటియా 20 మే 2022 62,270
ధౌల్పూర్ 20 మే 2022 62,190
ఎటా 20 మే 2022 62,220
ఎటావా 20 మే 2022 62,220
ఫరూక్కాబాద్ 20 మే 2022 62,220
ఫిరోజాబాద్ 20 మే 2022 62,220
గ్వాలియర్ 20 మే 2022 62,270
హమీర్‌పూర్ 20 మే 2022 62,220
హత్రాస్ 20 మే 2022 62,220
జలాన్ 20 మే 2022 62,220
Han ాన్సీ 20 మే 2022 62,220
కన్నూజ్ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ గ్రామీణ 20 మే 2022 62,220
కాన్పూర్ అర్బన్ 20 మే 2022 62,220
కాశీ రామ్ నగర్ 20 మే 2022 62,220
మెయిన్‌పురి 20 మే 2022 62,220
మధుర 20 మే 2022 62,220
మోరెనా 20 మే 2022 62,270
సంత్ రవి నగర్ 20 మే 2022 62,220
శివపురి 20 మే 2022 62,270
వెనుక : వెండి ధర