భోజ్‌పూర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భోజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

భోజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 51,700
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 51,700
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బల్లియా 21 మే 2022 51,740
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 51,700
బక్సర్ 21 మే 2022 51,700
చందౌలి 21 మే 2022 51,740
చత్రా 21 మే 2022 51,740
ఛప్రా 21 మే 2022 51,700
దర్భంగ 21 మే 2022 51,700
డియోరియా 21 మే 2022 51,740
గయా 21 మే 2022 51,700
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 51,740
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 51,700
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 51,700
కైమూర్ 21 మే 2022 51,700
కోడెర్మా 21 మే 2022 51,740
కుషినగర్ 21 మే 2022 51,740
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 51,740
మోతీహరి 21 మే 2022 51,700
ముజఫర్పూర్ 21 మే 2022 51,700
నలంద 21 మే 2022 51,700
నవాడ 21 మే 2022 51,700
పలామౌ 21 మే 2022 51,740
పాట్నా 21 మే 2022 51,700
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 51,700
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 51,700
షేక్‌పురా 21 మే 2022 51,700
షియోహర్ 21 మే 2022 51,700
సీతామార్హి 21 మే 2022 51,700
సివాన్ 21 మే 2022 51,700
వైశాలి 21 మే 2022 51,700
వారణాసి 21 మే 2022 51,740
భోజ్‌పూర్ : బంగారం ధర

భోజ్‌పూర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అర్వాల్ 21 మే 2022 62,970
U రంగాబాద్ 21 మే 2022 62,970
అజమ్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బల్లియా 21 మే 2022 63,020
భోజ్‌పూర్ 21 మే 2022 62,970
బక్సర్ 21 మే 2022 62,970
చందౌలి 21 మే 2022 63,020
చత్రా 21 మే 2022 63,020
ఛప్రా 21 మే 2022 62,970
దర్భంగ 21 మే 2022 62,970
డియోరియా 21 మే 2022 63,020
గయా 21 మే 2022 62,970
ఖాజీపూర్ 21 మే 2022 63,020
గోపాల్‌గంజ్ 21 మే 2022 62,970
జెహనాబాద్ 21 మే 2022 62,970
కైమూర్ 21 మే 2022 62,970
కోడెర్మా 21 మే 2022 63,020
కుషినగర్ 21 మే 2022 63,020
మౌనాత్భంజన్ 21 మే 2022 63,020
మోతీహరి 21 మే 2022 62,970
ముజఫర్పూర్ 21 మే 2022 62,970
నలంద 21 మే 2022 62,970
నవాడ 21 మే 2022 62,970
పలామౌ 21 మే 2022 63,020
పాట్నా 21 మే 2022 62,970
రోహ్తాస్ 21 మే 2022 62,970
సమస్తిపూర్ 21 మే 2022 62,970
షేక్‌పురా 21 మే 2022 62,970
షియోహర్ 21 మే 2022 62,970
సీతామార్హి 21 మే 2022 62,970
సివాన్ 21 మే 2022 62,970
వైశాలి 21 మే 2022 62,970
వారణాసి 21 మే 2022 63,020
భోజ్‌పూర్ : వెండి ధర