బిశ్వనాథ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బిశ్వనాథ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బిశ్వనాథ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 20 మే 2022 51,500
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 51,500
డారంగ్ 20 మే 2022 51,500
డిమా హసావో 20 మే 2022 51,500
డిమాపూర్ 20 మే 2022 51,620
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 51,540
గోలఘాట్ 20 మే 2022 51,500
హోజై 20 మే 2022 51,500
జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 51,590
జోర్హాట్ 20 మే 2022 51,500
కమ్రప్ 20 మే 2022 51,500
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,500
కోహిమా 20 మే 2022 51,620
లఖింపూర్ 20 మే 2022 51,500
దిగువ సుబన్సిరి 20 మే 2022 51,540
మజులి 20 మే 2022 51,500
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 51,620
మోరిగాన్ 20 మే 2022 51,500
నాగాన్ 20 మే 2022 51,500
పాపుంపారే 20 మే 2022 51,540
పెరెన్ 20 మే 2022 51,620
రి భోయ్ 20 మే 2022 51,590
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 51,500
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 51,500
తవాంగ్ 20 మే 2022 51,540
ఉదల్గురి 20 మే 2022 51,500
ఎగువ సిబన్సిరి 20 మే 2022 51,540
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 51,540
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 51,500
వోఖా 20 మే 2022 51,620
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 51,620
బిశ్వనాథ్ : బంగారం ధర

బిశ్వనాథ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బక్సా 20 మే 2022 62,330
బిశ్వనాథ్ 20 మే 2022 62,330
డారంగ్ 20 మే 2022 62,330
డిమా హసావో 20 మే 2022 62,330
డిమాపూర్ 20 మే 2022 62,470
తూర్పు ఖమెంగ్ 20 మే 2022 62,380
గోలఘాట్ 20 మే 2022 62,330
హోజై 20 మే 2022 62,330
జయంతియా హిల్స్ 20 మే 2022 62,440
జోర్హాట్ 20 మే 2022 62,330
కమ్రప్ 20 మే 2022 62,330
కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,330
కోహిమా 20 మే 2022 62,470
లఖింపూర్ 20 మే 2022 62,330
దిగువ సుబన్సిరి 20 మే 2022 62,380
మజులి 20 మే 2022 62,330
మోకోక్చుంగ్ 20 మే 2022 62,470
మోరిగాన్ 20 మే 2022 62,330
నాగాన్ 20 మే 2022 62,330
పాపుంపారే 20 మే 2022 62,380
పెరెన్ 20 మే 2022 62,470
రి భోయ్ 20 మే 2022 62,440
సిబ్సాగర్ 20 మే 2022 62,330
సోనిత్పూర్ 20 మే 2022 62,330
తవాంగ్ 20 మే 2022 62,380
ఉదల్గురి 20 మే 2022 62,330
ఎగువ సిబన్సిరి 20 మే 2022 62,380
వెస్ట్ కామెంగ్ 20 మే 2022 62,380
పశ్చిమ కర్బీ ఆంగ్లాంగ్ 20 మే 2022 62,330
వోఖా 20 మే 2022 62,470
జున్‌హెబోటో 20 మే 2022 62,470
బిశ్వనాథ్ : వెండి ధర