బోలంగీర్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బోలంగీర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బోలంగీర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 51,710
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 51,740
బోలంగీర్ 21 మే 2022 51,740
బౌధ్ 21 మే 2022 51,740
గారియాబంద్ 21 మే 2022 51,710
జార్సుగూడ 21 మే 2022 51,740
కలహండి 21 మే 2022 51,740
కంధమాల్ 21 మే 2022 51,740
మహాసముంద్ 21 మే 2022 51,710
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 51,740
నుపర్హ 21 మే 2022 51,740
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 51,710
సంబల్పూర్ 21 మే 2022 51,740
సోనాపూర్ 21 మే 2022 51,740
బోలంగీర్ : బంగారం ధర

బోలంగీర్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
బలోడా బజార్ 21 మే 2022 62,980
బార్‌గ h ్ 21 మే 2022 63,020
బోలంగీర్ 21 మే 2022 63,020
బౌధ్ 21 మే 2022 63,020
గారియాబంద్ 21 మే 2022 62,980
జార్సుగూడ 21 మే 2022 63,020
కలహండి 21 మే 2022 63,020
కంధమాల్ 21 మే 2022 63,020
మహాసముంద్ 21 మే 2022 62,980
నబరంగపూర్ 21 మే 2022 63,020
నుపర్హ 21 మే 2022 63,020
రాయ్‌గ .్ 21 మే 2022 62,980
సంబల్పూర్ 21 మే 2022 63,020
సోనాపూర్ 21 మే 2022 63,020
బోలంగీర్ : వెండి ధర