బొటాడ్ : సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బొటాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం & వెండి ధర

బొటాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 51,460
అమ్రేలి 20 మే 2022 51,460
ఆనంద్ 20 మే 2022 51,460
భరూచ్ 20 మే 2022 51,460
భావ్‌నగర్ 20 మే 2022 51,460
బొటాడ్ 20 మే 2022 51,460
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 51,460
జునాగ ad ్ 20 మే 2022 51,460
ఖేడా 20 మే 2022 51,460
మోర్బి 20 మే 2022 51,460
రాజ్‌కోట్ 20 మే 2022 51,460
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 51,460
వడోదర 20 మే 2022 51,460
బొటాడ్ : బంగారం ధర

బొటాడ్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో వెండి రేటు

నగరం తేదీ ధర
అహ్మదాబాద్ 20 మే 2022 62,280
అమ్రేలి 20 మే 2022 62,280
ఆనంద్ 20 మే 2022 62,280
భరూచ్ 20 మే 2022 62,280
భావ్‌నగర్ 20 మే 2022 62,280
బొటాడ్ 20 మే 2022 62,280
గాంధీ నగర్ 20 మే 2022 62,280
జునాగ ad ్ 20 మే 2022 62,280
ఖేడా 20 మే 2022 62,280
మోర్బి 20 మే 2022 62,280
రాజ్‌కోట్ 20 మే 2022 62,280
సురేంద్రనగర్ 20 మే 2022 62,280
వడోదర 20 మే 2022 62,280
బొటాడ్ : వెండి ధర